Historik

Smittska Stiftelsen skapades år 1896 av en donation och ett testamente från  Generalkonsuln och Riddaren Johan Wilhelm Smitt till minne av hans bortgångne son, civilingenjören August Emil Wilhelm Smitt.

Sedan 1896 har förutsättningarna förändrats och idag används en del av fondens årliga avkastning till stipendier åt elever som efter genomgången grundskola bedriver fortsatta gymnasiestudier på restaurang- och livsmedelstekniska programmet.

Donationsbrevet av den 30 september 1896 har följande lydelse:

”Kungsholms församling har redan ett s k skolkök till bespisning av fattiga folkskolebarn av båda könen, där flickor av folkskolans äldre barn deltaga såväl i matlagningen som i alla andra till köket och serveringen hörande göromål i syfte icke allenast att bilda dem till goda husmödrar med öppen blick för en god hushållning och vänja dem vid renlighet och ordning utan jämväl att genom sina föredömen i dessa hänseenden höja och gagna den mindre bemedlade befolkningen.

Till ytterligare främjande av skolkökets nyttiga verksamhet och till varaktigt minne av en avliden dyr son, själv välgörande och ömmande för andra, giver jag härmed för honom en summa av etthundratusen kronor att utgöra en stående fond att förvaltas av Kungsholms församlings skolråd och med namnet: Fonden till minne av civilingenjör August Emil Wilhelm Smitt.

Följande bestämmelser föreskrivas att gälla såsom villkor för donationen. Förvaltningen skall handhavas av församlingens skolråd, och på det att största sakkännedom i skolköket rörande frågor måtte vara till finnande vid skolrådets behandling av fondens angelägenheter, skall utses en person, vilken gjort sig känd för skicklighet, nit och intresse för saken och företrädesvis en av folkskolans äldre lärarinnor, att med samma rätt som skolrådets ledamöter deltaga i förhandlingar och beslut om fonden, vilken person av skolrådet utses genom omröstning med slutna sedlar samt för en tid av två år i sänder.

För att fonden må göras så inbringande som möjligt, må en välbelägen och väl bebyggd fastighet inköpas, vars avkasning skall användas för donationens ändamål.

Av influtna hyresbeloppen, efter avdrag för utgifter för underhåll, onera och mera dylikt, bör dock en tiondel reserveras till fondens förkovran genom avbetalning av möjligen kvarliggande gäld på fastigheten, och bestämmes vidare, att, i fall medel å annat sätt göres räntebärande, även en tiondel av årliga inkomsten skall avsättas till fondens förkovran. Den årliga avkasningen i övrigt skall användas till skolkökets ändamål.

I skolköket bör icke förekomma annan matlagning än sådan, som är i alla avseenden lämplig för mindre bemedlade hem, och vid utseendet av de barn, som skola åtnjuta förmånen av skolköket, iakttages såsom hittills skett, att varje lärare efter prövning skriftligen föreslår de mest behövande inóm sin klass, då avseende fästes vid såväl målsmannens ekonomiska ställning som barnens ordentliga skolgång och uppförande, vilka förslag granskas av folkskolans lärarkollegium, varvid de mest behövande utses genom en enkel omröstning, ifall meningsskiljaktigheter yppas.

Dessa hittills gällande anordningar böra vid fondens användning följas, likasom det bestämmes, att bespisningen skall försiggå i därför särskilt anskaffade lokaler i köket eller kökets omedelbara närhet.

Avkasningen av fonden får icke medtagas i beräkningen vid uppförandet av det årliga utgifts- och inkomstförslaget för församlingens bidrag till samma goda ändamål.

Donationsbeloppet avlämnar jag, så snart skolrådet ehållit kyrkostämmans bemyndigande att mottaga och på föreskrivet sätt förvalta de donerade medlen, så att villkoren för donationen

därigenom erhållit laglig grund.

                                     Stockholm den 30 september 1896

                                            J.W. Smitt

I sitt testamente daterat den 12 december 1896 föreskrev J.W. Smitt:

– – – – – – – – – –

”Till Kungsholms församling i Stockholm och till fonden ”Minne av civilingenjören August Emil Wilhelm Smitt för folkskolebarns bespisning” som bildats med till fonden förut av mig avlämnade 100.000 kronor giver jag ytterligare ett beloppav Ett Hundratusen = 100.000 kronor att på de villkor, som i donationsbrevet äro bestämda, emottas och förvaltas

– – – – – – – – – –

Karlskrona den 12 december 1896

  1. W. Smitt