Information och ansökan

Information

Smittska Stiftelsen utdelar stipendier till elever som efter genomgången grundskola

på gymnasienivå bedriver fortsatta studier ”på det hushållstekniska området” som det står i stadgarna.

Vem kan söka?

Gymnasieelever som går restaurang- och livsmedelstekniska programmet inklusive bageri och konditori

Bidrag ges inte till redan avslutade studier.

När kan man söka?

Vi tar emot ansökningar hela året men ansökningar behandlas vid styrelsens sammanträde i april och oktober. För att komma med i behandlingen vid dessa sammanträden måste ansökan ha kommit stiftelsen tillhanda senast den 31 mars respektive den 30 september

Hur mycket kan man få?

Vi har valt att hjälpa flera med mindre belopp framför att hjälpa några få med större belopp. Det vanligaste beloppet är 5.000 kronor. I några få exceptionella fall förekommer också  stipendier på 10.000 kronor.

Smittska Stiftelsen är en liten fond. Den årliga avsättningen till stipendier varierar beroende på fondens avkastning.

Man kan endast få stipendium tre på varandra följande gånger. Därefter får man vänta en gång innan man kan ansöka på nytt.

När får man besked?

Om du beviljas ett stipendium kommer pengarna som en överföring till det konto som du uppgivit i din ansökan. Stipendierna utbetalas snarast efter styrelsens sammanträde, d v s i slutet av april och oktober. Vi skickar inte ut något speciellt meddelanden om ifall du beviljats stipendium eller inte.

Behandling av personuppgifter

För att kunna behandla ansökningar, utbetala eventuella stipendier och uppfylla krav från myndigheter lagrar vi dina personuppgifter. De uppgifter som lagras är personnummer, namn, adress, telefonnummer och bankkonto.Om du inte beviljas något stipendium kommer dina personuppgifter att raderas efter styrelsens sammanträde.

Ansökan

Ansökan om stipendium skall göras på särskild ansökningsblankett (se nedan).

Vi tar inte emot ansökningar via epost Skicka ett brev där du kortfattat berättar om dig själv, tillsammans med ansökningsblanketten. Ansökan skall vara bestyrkt av rektor/studierektor/kurator/klasslärare.

Bifoga personbevis och kopia på antagningsbevis eller motsvarande från den läroanstalt där du ska studera eller redan studerar.

Uppge bankkontonummer eller bankgiro- respektive plusgirokonto till vilket eventuellt beviljat stipendium kan överföras.

Ansökningsblankett och information

Ansökningsblankett

Information och frågor

Smittska Stiftelsen

Box 49043

100 28  Stockholm

Stiftelsens ordförande

ordforande@smittskastiftelsen.se