Om

”Fonden till minne av civilingenjören

August Emil Wilhelm Smitt

för folkskolebarns bespisning”

 

Stiftelsens syfte var ursprungligen att ordna bespisning av fattiga folkskolebarn. Fonden förvaltades av Kungsholms församlings skolråd.

När förutsättningarna ändrades och alla barn fick mat i skolbespisningen, fanns inte längre stiftelsens syfte kvar. Efter ansökan beviljade Regeringen år 1971 att delar av stiftelsens avkastning fick användas till stipendier.

Smittska Stiftelsen förvaltas av en styrelse. Genom ett beslut i Kammarkollegiet 2009, en permutation, upphävdes det tidigare regeringsbeslutet och numera utser och entledigar styrelsen själv ledamöter enligt bestämmelserna i stiftelselagen.

Styrelsens förvaltning av stiftelsen granskas av Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för stiftelser.